Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε και Εξ.ΕΤο Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας εγκαθιδρύθηκε δυνάμη του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου. Το Ταμείο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής και λειτουργεί Σχέδια Χορηγιών για την επιχορήγηση ή επιδότηση διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Τηρουμένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίων Χορηγιών, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί ή να χρηματοδοτεί-

(α) εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας∙

(β) την παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας∙

(γ) τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις λοιπές δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας∙

(δ) διάφορα προγράμματα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και προγράμματα διαφώτισης του κοινού∙

(ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που κρίνει αναγκαία η Επιτροπή και αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.


Η Επιτροπή με βάση το άρθρο 12 του Νόμου απαρτίζεται από:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής∙

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του∙

(δ) το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας ή εκπρόσωπό του∙

(ε) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του∙ και

(στ) Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).No documents foundΣχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr