ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε και Εξ.Ε


Το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας εγκαθιδρύθηκε δυνάμη του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου. Το Ταμείο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής και λειτουργεί Σχέδια Χορηγιών για την επιχορήγηση ή επιδότηση διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Τηρουμένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίων Χορηγιών, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί ή να χρηματοδοτεί-

(α) εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας∙

(β) την παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας∙

(γ) τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις λοιπές δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας∙

(δ) διάφορα προγράμματα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και προγράμματα διαφώτισης του κοινού∙

(ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που κρίνει αναγκαία η Επιτροπή και αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.


Ο προϋπολογισμός του Ταμείου καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων και καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του Ταμείου για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω οικονομικού έτους.

Το Ταμείο τελεί κάτω από τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εκάστοτε εγκρινόμενες από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταμιεύσεις, τηρουμένων των προνοιών του περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.


Η Επιτροπή με βάση το άρθρο 12 του Νόμου απαρτίζεται από:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο της Επιτροπής∙

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπό του∙

(δ) το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπεύθυνο για θέματα ενέργειας ή εκπρόσωπό του∙

(ε) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του∙ και

(στ) Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).


Πίνακας Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Α.Π.Ε και Εξ.Ε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με το εδάφιο 6 του άρθρου 12 των Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ

Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σύμφωνα με το εδάφιο 6 του άρθρου 12 των Περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 μέχρι 2015
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αξιολόγηση αιτήσεων και διενέργεια επί τόπου επιθεωρήσεων για αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε παλαιοτέρα Σχέδια του Ταμείου
Ο μισθός του υπάλληλου που διεκπεραιώνει την εκχωρηθείσα αρμοδιότητα
(νοείται ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν απασχολείται πλήρως για τη διεκπεραίωση της εκχωρηθείσας αρμοδιότητας, το τέλος διαχείρισης θα υπολογίζεται αναλόγως του χρόνου που αφιερώνει.
Παραλαβή, καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες
Παραλαβή, καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου για εγκατάσταση Φ/Σ στις κατοικίες ευάλωτων και ευπαθών ομάδων καταναλωτών
Παραλαβή, καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση αιτήσεων ενδεχόμενου Σχεδίου για Ενεργειακούς Ελέγχους σε ΜΜΕ
Παραλαβή, καταχώρηση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, εξέταση, αξιολόγηση αιτήσεων ενδεχόμενου Σχεδίου για θερμομόνωση οροφών
Παροχή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών που θα αποφασιστούν από την Επιτροπή


No documents found


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Υπηρεσία Ενέργειας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής