Κυπριακή Δημοκρατία
Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας


Δοκιμές

Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο αναλαμβάνουμε τη διενέργεια δοκιμών ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο. Το Εργαστήριο μας προσφέρεται για δοκιμές ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων κάτω από πραγματικές συνθήκες υψηλής ακτινοβολίας και για όσους το αξιοποιούν έχουν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να διαπιστώσουν την αντοχή των προϊόντων τους κάτω από υψηλή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Οι δοκιμές που διενεργούνται από το Εργαστήριο ταξινομούνται ως ακολούθως:

    • Ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες (ISO9806)
    • Ηλιακά θερμικά συστήματα (ΕΝ12976)
    • Άλλες δοκιμές

Δοκιμές που διενεργούνται:
 • Θερμική απόδοση και ισχύς συλλέκτη
Η δοκιμή της θερμικής απόδοσης και ισχύς ενός συλλέκτη κρίνεται ως η σημαντικότερη δοκιμή που διενεργείται στο πλαίσιο του προτύπου ISO 9806:2013. Με τη δοκιμή αυτή καθορίζεται η απόδοση του συλλέκτη ως προς τη δυνατότητα του να μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ωφέλιμη θερμική ενέργεια (πχ. θέρμανση νερού).
 • Εσωτερική πίεση
Η δοκιμή της εσωτερικής πίεσης αφορά την ποιότητα της κατασκευής των εσωτερικών σωληνώσεων του συλλέκτη (σερπαντίνα) για διαρροές και παραμορφώσεις.
 • Διείσδυση βροχής
Η δοκιμή της διείσδυσης βροχής διενεργείται για να ελεγχθεί η στεγανότητα του συλλέκτη. Αν και η εν λόγω δοκιμή αφορά την ποιότητα της κατασκευής, εντούτοις σε περίπτωση που διεισδύει νερό στο συλλέκτη (βροχή) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση και την αντοχή του συλλέκτη.
 • Έκθεση στον ήλιο
Η έκθεση στον ήλιο είναι ένας τρόπος για να ελεγχθεί η αντοχή του συλλέκτη στις καιρικές συνθήκες. Η δοκιμή αυτή γίνεται με την έκθεση του συλλέκτη στις καιρικές συνθήκες για περίοδο 30 ημερών. Με το πέρας της περιόδου ο συλλέκτης ελέγχεται κατά πόσο έχει υποστεί οποιεσδήποτε παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις σε σχέση με την αρχική του κατάσταση.
 • Αντοχή σε ψηλή θερμοκρασία
Ο συλλέκτης αφήνεται κενός κάτω από υψηλή ηλιακή ακτινοβολία για τέσσερις ώρες. Κατά τη δοκιμή καταγράφεται η μέγιστη θερμοκρασία συμφόρησης του συλλέκτη η οποία θεωρείται ως η θερμοκρασία αναφοράς για την προδιαγραφή των υλικών και μηχανημάτων ενός ηλιακού συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες συμφόρησης πέραν των 170οC.
 • Εξωτερικό θερμικό πλήγμα
Το εξωτερικό θερμικό πλήγμα γίνεται για να αποδειχθεί η αντοχή του γυάλινου παραθύρου του συλλέκτη σε περιπτώσεις απότομης αλλαγής της θερμοκρασίας και σε ψηλές θερμοκρασίες.
 • Μηχανική Αντοχή
Η εν λόγω δοκιμή εξετάζει την αντοχή του διαφανούς καλύμματος και της κατασκευής (πλαίσιο) ενός συλλέκτη σε θετική και αρνητική πίεση, προσομοιώνοντας καιρικές συνθήκες (πχ. χιόνι, άνεμος).
 • Εσωτερικό θερμικό πλήγμα
Το εσωτερικό θερμικό πλήγμα γίνεται για να αποδειχθεί η αντοχή της σερπαντίνας του συλλέκτη στην απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας όταν ο συλλέκτης είναι κενός και θερμός. Το πλήγμα γίνεται με απότομη εισαγωγή κρύου νερού στο συλλέκτη.
 • Απόδοση ηλιακών συστημάτων
Η δοκιμή της απόδοσης των ηλιακών συστημάτων γίνεται για να πιστοποιηθεί η ετήσια ενεργειακή απολαβή ενός ηλιακού συστήματος (ηλιακός θερμοσίφωνας). Η δοκιμή αυτή διαρκεί περίπου ένα μήνα και κατά τη διάρκεια της υπολογίζονται οι ημερήσιες απολαβές του ηλιακού συστήματος οι οποίες στο τέλος χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί η ετήσια ενεργειακή απολαβή βάσει των καιρικών συνθηκών της Κύπρου.

Στο πλαίσιο του προτύπου ISO 9459-2:1995 υπολογίζονται και άλλοι παράμετροι των ηλιακών συστημάτων όπως, ο βαθμός ανάμειξης του νερού στη δεξαμενή αποθήκευσης του ζεστού νερού, η δυνατότητα της δεξαμενής να διατηρεί το νερό ζεστό κατά τη διάρκεια της νύκτας, ο βαθμός των θερμικών απωλειών λόγω του αντίστροφου θερμοσιφωνικού φαινομένου κατά τη νύκτα, καθώς επίσης και άλλες ιδιότητες και παράμετροι που αφορούν την απόδοση ενός ηλιακού συστήματος.

Άλλες δοκιμές
Το εργαστήριο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση δοκιμών κατά παραγγελία οι οποίες μπορεί και να είναι και εκτός του πεδίου διαπίστευσής του. Ιδιαίτερα το Εργαστήριο, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο, προσφέρεται για δοκιμές αντοχής ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων με την παρατεταμένη (πχ. 6 μήνες) έκθεση στον ήλιο. Με αυτή τη δοκιμή επιτυγχάνεται επιτάχυνση της γήρανσης των συλλεκτών και των συστημάτων προς ανάδειξη των όποιων προβλημάτων μπορούν να παρουσιαστούν μελλοντικά. Επίσης αυτή η δοκιμή μπορεί να συνδυαστεί με ενδιάμεσες δοκιμές θερμικής απόδοσης των ηλιακών συλλεκτών και συστημάτων προς απόδειξη του βαθμού μείωσης της απόδοσης κατά τη διάρκεια της γήρανσης.

Στις άλλες δοκιμές συμπεριλαμβάνονται και οι προκαταρτικές δοκιμές οι οποίες σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους κατασκευαστές να βελτιώσουν ή και να δοκιμάσουν νέα υλικά. Οι εν λόγω δοκιμές μπορούν να γίνουν και εκτός των διαδικασιών που καθορίζονται στα πρότυπα με βάση τις ανάγκες του συμβαλλόμενου.


No documents found
KOPP logo

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΕ

Τελευταία Ενημέρωση στις: 07/08/2015 09:44:14 AM
 

© 2012 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
Εργαστήριο Εφαρμογών Ενέργειας