Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας εναντίον των ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd (εταιρείες ανάπτυξης γης και οικοδομών) για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίαςΣύνοψη απόφασης για ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον των εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών ΑΒ OasisParkDevelopmentLtd και KallishiBrosHotelAptsLtdγια παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου. Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 7 και των παραγράφων 1(ε), 1(ι), 1(θ) και 1(ιε)του Παραρτήματος του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
  • Την υποχρέωση των αγοραστών για πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων τους όσον αφορά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού οφειλής προς τον πωλητή, προτού αυτός εκπληρώσει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ονόματι τους.
  • Την επιβολή στους αγοραστές δυσανάλογα υψηλής αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους, ενώ εν αντιθέσει δεν προβλέπεται οποιοδήποτε αντίστοιχο δικαίωμα αποζημίωσης των αγοραστών σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή.
  • Την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της κατοχής του ακινήτου χωρίς τον καθορισμό του μέγιστου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύναται να παραταθεί η προθεσμία παράδοσης μετά την παρέλευση της οποίας οι αγοραστές δύνανται να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους.
  • Την επιβάρυνση των αγοραστών με τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου χωρίς ωστόσο να καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσό ή έστω να προσδιορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού των εν λόγω εξόδων.
  • Τη δέσμευση των αγοραστών από κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, επιφορτίζοντάς τους με συγκεκριμένες υποχρεώσεις συμπεριφοράς, καθώς και με μέρος επί των κοινοχρήστων εξόδων, υποχρεώσεις οι οποίες ουδόλως προσδιορίζονται, έστω και ενδεικτικά.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT