Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ για Καταχρηστικές Συμβατικές Ρήτρες


Σύνοψη απόφασης

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.

Η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων που συνήψαν καταναλωτές με την εν λόγω Τράπεζα. Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:
  • Τη χρήση ασαφών συμβατικών όρων που επιτρέπουν στην τράπεζα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
  • Τον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.
  • Τη χρέωση λογαριασμών του καταναλωτή, κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, για οφειλές απέναντί της, τη συνένωση λογαριασμών του με υποχρεώσεις που έχει προς την τράπεζα και το συμψηφισμό/ μεταφορά ποσών σε οποιοδήποτε λογαριασμό.
  • Την πρόωρη, μερική ή ολική, αποπληρωμή του δανείου από τον καταναλωτή και την επιβολή χρεώσεων και επιβαρύνσεων που δεν καθορίζονται εντός της σύμβασης.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να απαιτεί οποτεδήποτε την αποπληρωμή του δανείου και να επιβάλλει στον καταναλωτή την καταβολή τόκων, προμηθειών και εξόδων.
  • Τη διατήρηση των πρόσθετων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει η Τράπεζα δυνάμει νόμου ή εθίμου χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση ή/και επεξήγηση.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT