Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΟ περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών Νόμος - Οδηγός υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου


Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 προνοεί την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που ασκούν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές και καθορίζει μηχανισμό και διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων των προνοιών του Νόμου.

Για σκοπούς ισονομίας και διαφάνειας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έκρινε αναγκάιο όπως καταρτίσει και δημοσιοποιήσει οδηγό υπολογισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων τα οποία επιβάλλονται.

περισσότερα...
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT