Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΠρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές Νομικής


Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει «Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές Νομικής».

Μέσω του πιο πάνω προγράμματος, φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πλήρη (full-time) ή μερική (part-time) απασχόληση για πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε προπτυχιακούς φοιτητές νομικής που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο σπουδών και υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική άσκηση θα απαιτείται στο πλαίσιο των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση θα είναι χωρίς αμοιβή (unpaid).

Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προς το Διευθυντή Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (υπόψη: κ. Χρήστου Παντελή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpanteli@mcit.gov.cy) βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποίηση από το ίδρυμα στο οποίο φοιτούν ότι η πρακτική άσκηση απαιτείται στο πλαίσιο των σπουδών τους, καθώς και συνοδευτικής επιστολής που θα περιγράφει τα ενδιαφέροντα τους και τυχόν άλλα προσόντα που κατέχουν. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το όνομα της πρακτικής άσκησης στη γραμμή θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22200904 / 905, ή μέσω e-mail στο
cpanteli@mcit.gov.cy
Διαδικτυακές Αγορές

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Διαδικτυακή Πύλη

BREXIT