Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση αναφορικά με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε συμβόλαια της PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD


Βάσει των προνοιών του Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996 (N. 93(I)/1996), ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών εξέτασε κατόπιν υποβολής παραπόνων από παραπονούμενους-καταναλωτές, κατά πόσο συγκεκριμένοι όροι σε συμβόλαια της εταιρείας PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD ενδέχεται να θεωρηθούν ως καταχρηστικοί.

Στην Απόφαση του ημερ. 09/05/2016, ο Αν. Διευθυντής θεωρεί ότι συγκεκριμένοι όροι των Συμβάσεων Πώλησης αντίκεινται στις διατάξεις του Νόμου και είναι αδιαφανείς και/ή καταχρηστικοί.

Αυτούσια η Απόφαση παρατίθεται εδώ.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT