Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΟ περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών Νόμος - Οδηγός υπολογισμού ύψους διοικητικού προστίμου


Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμος του 2007 προνοεί την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που ασκούν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές και καθορίζει μηχανισμό και διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σε περίπτωση παραβάσεων των προνοιών του Νόμου.

Για σκοπούς ισονομίας και διαφάνειας, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έκρινε αναγκάιο όπως καταρτίσει και δημοσιοποιήσει οδηγό υπολογισμού του ύψους των διοικητικών προστίμων τα οποία επιβάλλονται.

περισσότερα...
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT