Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΠρόσληψη Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ


Η τριμελής επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), ανακοινώνει τον κατάλογο των αιτητών με σειρά κατάταξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλήφθηκαν στη σχετική προκήρυξη ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017. Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του τηλεομοιότυπου 22304916 ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ccps@mcit.gov.cy όχι αργότερα από τις 17 Μαρτίου 2018.

.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
A/A ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
AA099859
3,5
2
837297
2,5
3
987574
1
4
1018670
1
5
957800
1
6
Α1209770
1
7
847474
1
8
820674
0
9
998616
0
.

Σημείωση:

Σύνολο μονάδων μηδέν (0) σημαίνει ότι ο αιτητής κατέχει μόνο τα απαιτούμενα προσόντα.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT