Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενο


Ασφάλεια καταναλωτών

  • Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Κύπρου, είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν αγαθά που πωλούνται στην Ευρώπη.

  • Η νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες αφενός να διασφαλίζουν ότι τα προς πώληση είδη είναι ασφαλή και αφετέρου να υιοθετούν μέτρα αποκατάστασης όταν περιέλθει στην αντίληψή τους ότι υφίσταται κάποια παράβαση.

  • Η νομοθεσία της ΕΕ θεσπίζει επίσης ένα κοινοτικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RAPEX) για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα. Το συγκεκριμένο σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές των κρατών-μελών να μοιράζονται άμεσα πληροφορίες σχετικά με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων είναι απαραίτητα προκειμένου να αποσυρθούν τα εν λόγω προϊόντα από την αγορά.

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!Δείτε επίσης:Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT