Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - «Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019»


Δημόσια Διαβούλευση
Στo πλαίσιο εναρμόνισης με τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004» και προκειμένου να διασφαλιστεί η επέκταση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους, καταρτίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προσχέδιο εναρμονιστικού νομοσχεδίου με τίτλο:

«Ο περί της Συνεργασίας Μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για την Επιβολή της Νομοθεσίας για την Προστασία των Καταναλωτών Νόμος του 2019».

Τη σχετική επιστολή για την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Το προσχέδιο νομοσχεδίου μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου, 2019 και θα είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπιστολή Διαβούλευσης.pdf

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας