Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ - Ορισμός "Εμπορευόμενου" και "Καταναλωτή"Η κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών από "εμπορευόμενο" σε "καταναλωτή". Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
      "εμπορευόμενος" σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του εμπορευόμενου,

      «καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελεύθερη επαγγελματική του δραστηριότητα·

Κατά συνέπεια η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
    • σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι "εμπορευόμενος", δηλαδή δεν λειτουργεί σε επαγγελματική βάση (πχ. πώληση αυτοκινήτου από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του).
    • σε περίπτωση που ο αγοραστής του προϊόντος/υπηρεσίας, δεν είναι "καταναλωτής" (πχ. επιχείρηση πωλεί προϊόντα σε άλλη επιχείρηση).
Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών δεν τυγχάνει εφαρμογής, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δεν μπορεί να εξετάσει υποβαλλόμενες καταγγελίες.
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT