Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενο


Γενικές συμβουλές προς καταναλωτές
Συστάσεις για Μετά την αγορά - εικόνα
  • Μετά την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας και αφού έχετε ακολουθήσει τυχόν οδηγίες που αφορούν το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του και στα συμφωνηθέντα.
  • Διαβάστε, κατανοήστε και εφαρμόστε τις οδηγίες που το συνοδεύουν:
      • για προϊόντα: συναρμολόγηση, χρήση, συντήρηση, φύλαξη
      • για υπηρεσίες: προγράμματα, εγγυήσεις, όροι, εξασφαλίσεις, άτομα επικοινωνίας κ.ά.
  • Φυλάξετε όλα τα στοιχεία που σας δόθηκαν για μελλοντική αναφορά.
  • Στην περίπτωση που η χρήση του προϊόντος/υπηρεσίας συνεπάγεται επέμβαση/παρέμβαση τρίτων π.χ. ηλεκτρολόγου για εγκατάσταση φωτιστικού, υδραυλικού για εγκατάσταση ταχυθερμαντήρα νερού, ξυλουργού για εφαρμογή ερμαρίου, βεβαιωθείτε ότι αυτοί είναι προσοντούχοι και ότι μπορείτε να επικοινωνείτε αμέσως μαζί τους όταν χρειαστεί.Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT