Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

ΑνακοινώσειςΑπόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή εναντίον της εταιρείας Alpha Bank Cyprus Ltd για Καταχρηστικές Συμβατικές ΡήτρεςΣύνοψη απόφασης για Alpha Bank Cyprus Ltd

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση Διοικητικής Απόφασης εναντίον της Alpha Bank Cyprus Ltd (πρώην Emporiki Bank - Cyprus Ltd) για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση στεγαστικού δανείου που συνάφθηκε το 2008 με την Alpha Bank Cyprus Ltd (πρώην Emporiki Bank - Cyprus Ltd).

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Τον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να μεταβάλλει το βασικό επιτόκιο, το περιθώριο, την προμήθεια και τις χρεώσεις που επιβάλλει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
  • Την ευχέρεια της Τράπεζας να αποδεχθεί πρόταση του καταναλωτή για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου του και την καταβολή από μέρους του αποζημίωσης για οποιαδήποτε έξοδα, δαπάνες, ζημιές, απώλειες (συμπεριλαμβανομένης απώλειας κέρδους) ή υποχρεώσεις που μπορεί να υποστεί ή επιβαρυνθεί η Τράπεζα ως αποτέλεσμα της εξόφλησης αυτής.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να απαιτεί μερική ή ολική εξόφληση του δανείου, τόκων, προμηθειών και εξόδων, το ποσό το οποίο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο. Αν παραλείψει ο καταναλωτής να το εξοφλήσει αμέσως, τότε επιβαρύνεται με επιτόκιο υπερημερίας.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να ενώνει ή συγχωνεύει όλους ή οποιουσδήποτε λογαριασμούς του καταναλωτή, ή να διαχωρίζει οποιοδήποτε λογαριασμό σε περισσότερους, ή να συμψηφίζει, ή να μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία βρίσκονται σε πίστη του σε οποιοδήποτε λογαριασμό ή λογαριασμούς για την πληρωμή μέρους ή όλων των υποχρεώσεων του καταναλωτή προς την Τράπεζα.

Η εν λόγω απόφαση παρατίθεται αυτούσια εδώ
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT