Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Επιχειρήσεις

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Αlternative Dispute Resolution (ADR)

Η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες, μέσα από την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία και σταθερότητα μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα ή διαφορές που προκύπτουν με τους καταναλωτές, να επιλύονται υπεύθυνα και με τρόπο που να ισχυροποιεί τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη.

Η εξυπηρέτηση που θα τύχουν οι καταναλωτές μετά την αγορά και η ανταπόκριση του πωλητή σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εισαχθεί σε επίπεδο ΕΕ η διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών (ADR). Συνοπτικά, η διαδικασία ADR και η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι οι διαφορές που ενδεχομένως να προκύψουν από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών -μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων- μπορούν να υποβάλλονται σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Στόχος της διαδικασίας ADR είναι να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να επιλύσουν τις τυχόν διαφορές τους εκτός της δικαστικής οδού η οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή.

Ο μηχανισμός ADR προσφέρει
σημαντικά οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της εξώδικης διευθέτησης των καταναλωτικών απαιτήσεων διασφαλίζει:
  • ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, σε σχέση με μία δικαστική διαμάχη,
  • λιγότερη ταλαιπωρία για τους διάδικους (καταναλωτή και επιχείρηση),
  • χαμηλό κόστος σε σύγκριση με τη δικαστική διαμάχη,
  • δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς από έμπειρο και κατάλληλο καταρτισμένο τρίτο μέρος (διαιτητή),
  • αμεροληψία τρίτου μέρους (διαιτητή) και της όλης διαδικασίας.Νομοθεσία - Έγκριση Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
Aπό τις 7 Ιουλίου 2017, έχει τεθεί σε ισχύ ο Περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017 (85(Ι)/2017). Ο νέος Νόμος καθορίζει το πλαίσιο βάσει του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν προαιρετικά καταγγελίες κατά εμπόρων σε φορείς που παρέχουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές, ταχείες και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ορισθεί ως η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο και έγκριση των Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναγνωρισθούν ως Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών θα πρέπει, αφού ενημερωθούν για τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο ccps@mcit.gov.cy ή στο τηλέφωνο 22200904.
Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (αγορές μέσω διαδικτύου)
Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών παρέχει στους εμπόρους και στους καταναλωτές μια εναλλακτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών

Μάθετε περισσότερα για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών εδώ.
- Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών – Online Dispute Resolution

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας