Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενο


Δάνεια και Πιστώσεις
Στεγαστικά Δάνεια
Στεγαστικά Δάνεια

Η σχετική νομοθεσία ρυθµίζει τους όρους µε τους οποίους οι πιστωτές συνάπτουν συµφωνίες για την παροχή χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µε προθεσµιακές πληρωµές, δάνεια ή άλλες µορφές πίστωσης σε καταναλωτές, για σκοπούς άλλους από εµπόριο, επιχείρηση ή επαγγελµατική δραστηριότητα. Η νομοθεσία καλύπτει συµβάσεις πίστωσης που αφορούν Στεγαστικά δάνεια µέχρι €200.000 (για συµφωνίες που συνοµολογήθηκαν πριν τις 19/11/2010 µέχρι €85.430,07 (CYP£50.000)).

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα:
  • να λαµβάνουν αντίγραφο της πιστωτικής συµφωνίας.
  • να εξοφλούν πρόωρα το σύνολο ή µέρος της πίστωσης µε µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που αποτελείται από τους τόκους και τις χρεώσεις για το εναποµένον διάστηµα της σύµβασης. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζηµίωση για διοικητικά έξοδα που έχουν άµεση σχέση µε την πρόωρη εξόφληση που δεν υπερβαίνουν το 1,25%-2,50%.
  • να συνοµολογούν ασφαλιστική συµφωνία µε οποιονδήποτε ασφαλιστή για σκοπούς ασφαλιστικής κάλυψης αναφορικά µε ακίνητη ιδιοκτησία υποθηκευµένη στον ενυπόθηκο πιστωτή.

Οδηγός Καταναλωτικής ΠίστηςΕνημερωτικό Έντυπο:
Οδηγός Καταναλωτικής Πίστης

Έχετε απορίες; Ρωτήστε μας!
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT