Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές


Ακούστε το κείμενο


Δάνεια και πιστώσεις

Οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά τη λήψη πίστωσης. Καθώς τα πιστωτικά προϊόντα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και οι αγορές πίστωσης κατακερµατίζονται, οι καταναλωτές δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τις πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ πολλές φορές υπογράφουν συµφωνίες µε τράπεζες χωρίς να κατανοούν πλήρως τις πρόνοιές τους.

Επιλέξτε από τις πιο κάτω επιλογές το είδος πίστωσης που σας ενδιαφέρει για να μάθετε τα δικαιώματα σας.


Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT