Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Οικονομικά Συμφέροντα Καταναλωτών


Οι καταναλωτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς οι καταναλωτικές τους δραστηριότητες αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Κάθε καταναλωτική πράξη, μικρή ή μεγάλη, έχει αντίκτυπο στην τοπική αλλά και στην ενιαία ευρωπαϊκή οικονομία.

Είναι γνωστό ότι οι αγοραστικές συνήθειες και τάσεις των καταναλωτών καθορίζουν, σε μεγάλο βαθμό, τους σχεδιασμούς και τα παραπέρα βήματα των παραγωγών- κατασκευαστών και της αλυσίδας του εμπορικού κόσμου στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Είναι, επίσης, γνωστό ότι ο καταναλωτής βρίσκεται σε ετεροβαρή σχέση με την ομάδα αυτή η οποία με διάφορους τρόπους, μεθόδους και τεχνικές, προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για κατανάλωση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. Αυτό είναι θεμιτό στο βαθμό που οι τρόποι και μέθοδοι για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν μειώνουν, περιορίζουν ή καταστρατηγούν τα οικονομικά συμφέροντα του καταναλωτή και του προσφέρουν προϊόντα με βελτιωμένη ποιότητα, σε χαμηλές τιμές και με δικαίωμα επιλογής.

Το δικαίωμα που έχουμε ως καταναλωτές να επιλέγουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και ικανοποιητική ποιότητα υλοποιείται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο δημιούργησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, όπως φαίνεται μέσα από τα διάφορα νομοθετήματα που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται στη χώρα μας καθώς και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Συνοπτικά, τα νομοθετήματα αυτά αναφέρονται στη σωστή περιγραφή των προϊόντων ή και υπηρεσιών (χαρακτηριστικά, τιμή, βάρος, μέγεθος, προορισμοί κ.λπ.) ώστε να δίνονται με σαφήνεια όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στον καταναλωτή, για να μπορεί να ασκεί το δικαίωμα της επιλογής. Επίσης νομοθεσίες εφαρμόζονται και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών αλλά και της αποκατάστασής τους στις περιπτώσεις που αυτά καταστρατηγούνται.No documents foundΑναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας