Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Νομοθεσία


Κατάταξη Νομοθεσίας ανά θέμα

ΘΕΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Αθέμιτες Πρακτικές και Παραπλανητική Διαφήμιση

Ασφάλεια ΠροϊόντωνΕξώδικη Διευθέτηση Καταναλωτικών Απαιτήσεων


Συμβάσεις, Δάνεια και Χρηματοοικονομικές ΥπηρεσίεςΤαξίδια και Διακοπές

Εγγυήσεις, Αγορές, Τιμές και Εκπτώσεις
Εμπορικές ΠεριγραφέςΠετρελαιοειδή
Προστασία Συλλογικών Συμφερόντων ΚαταναλωτώνΓενικά Θέματα
Δίκαιο Ανταγωνισμού
Σημείωση: Η εφαρμογή των νομοθεσιών για θέματα ανταγωνισμού αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.


Κατάταξη Νομοθεσίας ανά έτος υιοθέτησης Βασικού Νόμου
2017Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος
________________________________
2017Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος
________________________________
2017Ο περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμος του 2017

________________________________
2017O περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμος του 2017

________________________________
2016Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016

________________________________

2014

Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014

________________________________

2013

Ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013

________________________________

2012

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμος του 2012

________________________________

2011

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011 έως 2017

________________________________

2011

Ο περί της Χρονομεριστικής Σύμβασης, Μακροπρόθεσμων Προϊόντων Διακοπών, Μεταπώλησης και Ανταλλαγής Νόμος του 2011

________________________________

2010

Οι περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμοι του 2010 έως (Αρ. 2) του 2013

________________________________

2008

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2008

________________________________

2008

Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων

________________________________

2007

Οι περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 2007 έως (Αρ. 2) του 2013

________________________________

2007

Οι περί της Έκδοσης Δικαστικών Διαταγμάτων για την Προστασία των Συλλογικών Συμφερόντων των Καταναλωτών Νόμοι του 2007 έως 2015

________________________________

2004

Οι περί της εξ’ αποστάσεως Εμπορίας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόμοι του 2004 έως 2009

________________________________

2004Οι περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμοι του 2004 και 2010

________________________________

2004

Οι περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμοι του 2004 έως 2010

________________________________

2002

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να Πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2013

________________________________

2000

Ο περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμος του 2000

________________________________

2000

Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000

________________________________

2000

Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000

________________________________

1998

Οι περί Οργανωμένων Ταξιδιών, Διακοπών και Περιηγήσεων Νόμοι του 1998 μέχρι 2008

________________________________

1996

Οι περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμοι του 1996 έως 2014

________________________________

1990

Οι περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμοι του 1990 έως 2016

________________________________

1987

Οι περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμοι του 1987 μέχρι 2002

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Νέος Νόμος για Οργανωμένα Ταξίδια

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας