Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Πληροφορίες για Καταναλωτές
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αγορές από διαδίκτυο/εκτός καταστήματος
Αγορές από το διαδίκτυο ή
εκτός καταστήματος (πχ. πόρτα-πόρτα)
Πληροφορίες που πρέπει να σας παρέχονται
Δικαίωμα υπαναχώρησης
Τιμές και μέσα πληρωμής
Παράδοση αγαθών


Εγγυήσεις και Ελαττωματικά προϊόντα
Εγγυήσεις και Ελαττωματικά προϊόντα


Αγορές από την ΕΕ
Αγορές από την ΕΕ


Καταναλωτικές πιστώσεις
Δάνεια και πιστώσεις
Καταναλωτικά Δάνεια, Τρεχούμενοι λογαριασμοί και Πιστωτικές κάρτες
Στεγαστικά Δάνεια
Ενοικιαγορές


Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών
Υποβολή παραπόνου/καταγγελίας


Επικοινωνήστε μαζί μας
Επικοινωνήστε μαζί μας
Γραμμή Καταναλωτή 1429
Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας
Πείτε μας τις εισηγήσεις σαςΣημείωση/Πηγή: Μέρος των κειμένων που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή, προέρχεται από τον ιστότοπο της ΕΕ "Η Ευρώπη σου".
Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT