Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Δελτία τιμών καυσίμων
Τα Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων ετοιμάζονται από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων.

Τα Δελτία αναλύουν τη διακύμανση των λιανικών τιμών των καυσίμων στην Κύπρο και παραθέτουν σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στην ΕΕ, καθώς και με τον διεθνή δείκτη τιμών Platt's.
Αρχείο Δελτίων Καυσίμων:
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2020
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2019
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2018
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2017
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2016
Εβδομαδιαία Δελτία Τιμών Καυσίμων 2015Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Ασφαλή Έπιπλα - Ασφαλή Παιδιά

Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων

Αναγραφή τιμών - Οδηγός για επιχειρήσεις

Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων

Τιμές καυσίμων - Συχνές ερωτήσεις

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου

Διαδικτυακή Πύλη

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

BREXIT