Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Διαπίστευση

Αιτήσεις για Διαπίστευση



Οι ενδιαφερόμενοι για διαπίστευση φορείς υποβάλλουν αίτηση για: συνοδευόμενη από την  καθοριζόμενη τεκμηρίωση. Όπου εφαρμόζεται να συμπληρωθούν τα έντυπα που αφορούν Δοκιμές Ικανότητας (F08.01 and F 08.02). Τα Τέλη Διαπίστευσης για τα εργαστήρια, φορείς ελέγχου και φορείς πιστοποίησης καθορίστηκαν με κανονισμό (Κ.Δ.Π.156/2011). Πληροφορίες περιέχονται σε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα.

Τα κριτήρια διαπίστευσης και τα σήματα διαπίστευσης καθορίζονται με τις γνωστοποιήσεις στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νοείται ότι οι αιτητές πρέπει να ενημερωθούν για τις προνοιες του Κανονισμού Διαπίστευσης του Συστήματος Διαπίστευσης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απο αυτό τις οποίες πρέπει να τηρούν μετά τη χορήγηση της διαπίστευσης.

Η διαδικασία υποβολής παραπόνων περιγράφεται στη Διαδικασία OP09.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται στην Διαδικασία OP14.


No documents found





Κατεβάστε το αρχείο Word OP 14-APPEALS 04.09.12.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word OP 09 COMPLAINTS 02.09.13.doc



Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου