Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιοήτητας

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες

GD01- Κατευθυντήρια Οδηγία για Φορείς Πιστοποίησης ή/και Ελέγχου Εγκαταστάσεων Ανελκυστήρων

GD02- Κατευθυντήρια Οδηγία για την Ιχνηλασιμότητα των Μετρήσεων και τη Διακρίβωση του Εξοπλισμού

GD03- Κατευθυντήρια Οδηγία για την εφαρμογή της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων "ADR"

GD03 Annex I of _ ADR EL

GD04 Κατευθυντήρια Οδηγία για την εφαρμογή της Ευρωπαικής Οδηγίας 2006/42/EK "Μηχανήματα"

GD05 Κατευθυντήριες Οδηγίες ΚΟΠΠ για τη διαπίστευση μικροβιολογικών εργαστηρίων

GD06 Κατευθυντήρια Οδηγία για ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

GD 07 Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης / Οργανισμών Ελέγχου για Βιολογικά Προιόντα

GD 08 Κατευθυντήρια Οδηγία ΚΟΠΠ για τη διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά CYS EN ISO 15189:2012


Άλλες Διαδικασίες

OP 08 - Διαδικασία Δοκιμών Ικανότητας
τα έντυπα που αφορούν Δοκιμές Ικανότητας (F08.01 and F 08.02).

OP 15 - Διαδικασία Ευέλικτου Πεδίου


Κριτήρια Διαπίστευσης


-Κριτήρια Διαπίστευσης κατά ISO 17025

-Κριτήρια Διαπίστευσης κατά ISO 15189

-Κριτήρια Διαπίστευσης κατά ISO 17065 και ISO 17020


Κανονισμός Διαπίστευσης του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης

Κανονισμός Διαπίστευσης

No documents foundΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου