Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Παρουσίαση ΤΕΕΕΠ

Οι κλάδοι που απαρτίζουν σήμερα το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη άρχισαν να λειτουργούν στις αρχές του 20ού αιώνα σκορπισμένοι σε διάφορες υπηρεσίες όπως το Τελωνείο και το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το 1946 συνενώθηκαν σε Τμήμα Επίσημου Παραλήπτη και Συντεχνιών, Εταιρειών, Εμπορικών Σημάτων και Ευρεσιτεχνίας. Από το 1960 το Τμήμα υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Παρ’όλον ότι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη προσφέρει εδώ και σχεδόν ένα αιώνα υπηρεσίες στον εμποριοβιομηχανικό κόσμο εντούτοις ο ρόλος του δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικός και απαραίτητος για τους επιχειρηματίες όσο είναι σήμερα.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εγγραφή και τήρηση του μητρώου των Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών, Εμπορικών Σημάτων, Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Βιομηχανικών Σχεδίων κλπ., καθώς επίσης και τη διαχείριση περιουσιών αφερέγγυων εταιρειών και ατόμων.

Στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία, σωστά και έγκαιρα, ενημερωμένης αγοράς για την προώθηση του εμπορίου με το να παρέχει σωστές και έγκυρες πληροφορίες για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, τα προιόντα τους, τις υπηρεσίες τους και τις οικονομικές τους καταστάσεις.

Η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος είναι υψίστης σημασίας ιδιαίτερα στον τομέα των Υπηρεσιών και εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό δικηγορικών και λογιστικών γραφείων τα οποία απασχολούν σήμερα χιλιάδες άτομα.

Προωθεί την οικονομία και διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Υπάρχουν σήμερα πάνω από 155.000 εγγεγραμμένοι οργανισμοί (εταιρείες, συνεταιρισμοί, εμπορικές επωνυμίες και αλλοδαπές εταιρείες).

Το Τμήμα διαδραμάτισε επίσης πρωτεύοντα ρόλο στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο και με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας ενθάρρυνε την πρωτότυπη δημιουργία σ’ όλους τους τομείς της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τα άμεσα εισοδήματα του Τμήματος ανά έτος κατανέμονται ως εξής:

2000
(Εκ. Λ.Κ.)
2001
(Εκ. Λ.Κ.)
2002
(Εκ. Λ.Κ.)
2003
(Εκ. Λ.Κ.)
2004
(Εκ. Λ.Κ.)
2005
(Εκ. Λ.Κ.)
2006
(Εκ. Λ.Κ.)
2007
(Εκ. Λ.Κ.)
2008
(Εκ. )
2009
(Εκ. )
2010
(Εκ. )
2011
(Εκ. )
2012
(Εκ. )
2013
(Εκ. )
2014
(Εκ. )
2015
(Εκ. )
2016
(Εκ. )
2017
(Εκ. )
Μέχρι 31/01/2018
(Εκ. )
ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ13,527,746,767,208,5710,2115,1726,51
32,21
28,23
35,98
53,54
90,17
81,80
78,64
78,11
74,75
87,75
2,62Στόχος του Τμήματος είναι να παρέχει στο κοινό γρήγορη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Τα μέλη του προσωπικού είναι πάντοτε πρόθυμα να εξυπηρετήσουν και να δώσουν εξηγήσεις και πληροφορίες στο κοινό.

Οι σκοποί και δραστηριότητες του Τμήματος φαίνονται στους 3 Κλάδους:

α) Κλάδος Εταιρειών, β) Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων, γ) Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

α) Ο Κλάδος Εταιρειών ασχολείται με την εγγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο και διαγραφή των ημεδαπών εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εμπορικών Επωνυμιών.

Ο Κλάδος συμβουλεύει, προωθεί, υποστηρίζει και διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας.

β) Ο Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων ασχολείται με την παραλαβή και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αφερέγγυων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι νομικοί του Κλάδου χειρίζονται τις αναγκαίες δικαστικές υποθέσεις για την διεξαγωγή της διαδικασίας πτώχευσης ή εκκαθάρισης.

γ) Στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπάγονται τα εμπορικά σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Κλάδος είναι η εγγραφή και προστασία των πιο πάνω εκτός των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Οι διάφορες βιομηχανίες της Κύπρου και του εξωτερικού τοποθετούν τα εμπορικά σήματα στα προϊόντα τους, με σκοπό να μπορούν οι καταναλωτές να διακρίνουν αυτά μεταξύ ομοίων προϊόντων, ενώ τα Σήματα Υπηρεσιών χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες.

Η εγγραφή των Εμπορικών Σημάτων και Σημάτων Υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με το Νόμο Κεφ. 268 (ως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους, 63/1962, 69/1971, 206/1990 και 176(Ι)/2000), σε συνδυασμό με τη Διεθνή Σύμβαση του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Νόμοι 63/65 και 66/83).

Ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος Κεφ. 268, σε συνδυασμό με τη διεθνή Σύμβαση για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Νόμοι 63/65 και 66/83 ΄Ενωση των Παρισίων), προστατεύει τα εμπορικά σήματα τόσο των Κυπρίων ιδιοκτητών όσο και των αλλοδαπών. Σύμφωνα με τις νομοθεσίες αυτές, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών σημάτων.

Από την 1/4/1998 έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Νόμος για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Ν.16(Ι)/98 (ως έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 12(Ι)/99 και 153(Ι)/00).

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός μπορεί να καταθέτει στον ΄Εφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, αιτήσεις για νέες εφευρέσεις και να τους παραχωρείται Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Επίσης, το Τμήμα εγγράφει και προστατεύει τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας που παραχωρεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Επιπρόσθετα, με τα πιο πάνω ο ΄Εφορος Εταιρειών ενεργεί, σαν γραφείο παραλαβής, Ευρωπαϊκών (EPO) και Διεθνών (PCT) αιτήσεων για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

Το Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο είναι αυτόματο και ουδεμία εγγραφή χρειάζεται. Ο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος 59/76 προστατεύει τους Κυπρίους πολίτες για τα έργα τους που δημοσιεύονται οπουδήποτε και τους πολίτες ξένων χωρών για τα έργα τους που δημοσιεύονται στην Κύπρο. Μόνο οι ιδιοκτήτες του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επαναπαράξουν, μεταφράσουν και προσφέρουν τα έργα τους προς το κοινό. Οποιοσδήποτε παραβιάσει τα δικαιώματά τους υπόκειται σε καταβολή αποζημιώσεων καθώς και σε άλλες ποινές βάσει του Νόμου.

Σύμφωνα με τον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο 59/76 (ως τροποποιήθηκε με τους Νόμους, Ν.63/77, Ν.18(Ι)/93, Ν.54(Ι)/99, Ν.12(Ι)/2001), Ν.128(Ι)/2002 και Ν.128(Ι)/2004, είναι προστατεύσιμο το δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τα ακόλουθα έργα:

(α) Επιστημονικά έργα
(β) Φιλολογικά έργα
(γ) Μουσικά έργα
(δ) Καλλιτεχνικά έργα
(ε) Κινηματογραφικές ταινίες
(στ) Φωτογραφίες
(ζ) Ηχογραφήσεις
(η) Εκπομπές

Στον κλάδο Πνευματικής Ιδιοκτησίας ευρίσκεται επίσης το γραφείο και το Μητρώο Αιτήσεων της «Αρμόδιας Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας» που διορίζεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού με βάση το άρθρο 15 του πιο πάνω Νόμου. Τα καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής είναι να επιλαμβάνεται θέματα που αναφύονται μεταξύ των «σωμάτων χορήγησης αδειών», σε σχέση με έργα που προστατεύονται με δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και προσώπων που χρησιμοποιούν τέτοια έργα.

Η Κύπρος είναι χώρα μέλος, τόσο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) όσο και του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Βρίσκεται επίσης σε επαφή με το Γραφείο Εναρμόνισης για την Εσωτερική Αγορά (OHIM). Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας του τμήματος με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας η μηχανογράφηση του κλάδου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας προγραμματίζεται και υπάρχουν συνεχείς δραστηριότητες στο τομέα της ενημέρωσης για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Η Κύπρος ως μέλος του WIPO λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Επίσης συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές του EPO όπως του Budget and Finance Committee και του Technical Information. Ο Διευθυντής του Τμήματος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Στα πλαίσια της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο έχουν ψηφισθεί οι πιο κάτω νόμοι:
 • Ο Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.
 • Ο Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 – Νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων.
 • Ο Περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων, Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος του 2002.
 • Ο Περί της Νομικής προστασίας των Βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων Νόμος του 2002.
 • Ο Περί της Νομικής προστασίας των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών Νόμος του 2002.
 • Ο Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, αναφορικά με τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Ο Περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000.
 • Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000, αναφορικά με τον συντονισμό του εταιρικού δικαίου των κρατών μελών.
 • Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000, αναφορικά με τις εταιρείες με ένα μέτοχο.
 • Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001, αναφορικά με τα προσόντα ελεγκτών των εταιρειών.
 • Ο Περί της Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμος του 2004.
 • Ο Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004.
 • Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003, για τις δημόσιες εταιρείες.
 • Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003, για τους λογαριασμούς των εταιρειών και τους ενοποιημένους λογαριασμούς ομάδων εταιρειών.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση