Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Ιστορική Αναδρομή

1911 Κλάδος Εμπορικών Σημάτων

1921 Κλάδος Ευρεσιτεχνίας

1923 Κλάδος Αλλοδαπών Εταιρειών

1924 Κλάδος Εταιρειών

1929 Κλάδος Συνεταιρισμών & Εμπορικών Επωνυμιών

1931 Κλάδος Πτωχεύσεων

1941 Κλάδος Συντεχνιών

1942 Τμήμα Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Συντεχνιών

1945 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΥ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

1960 Το Τμήμα υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας

1968 Ο Κλάδος Συντεχνιών αποσπάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1990 ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ


Ιστορική αναδρομή:

Οι διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος ήταν κάποτε σκορπισμένες στο Τελωνείο και στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το 1911 δημιουργήθηκε ο πρώτος Κλάδος – των Εμπορικών Σημάτων – στο Τελωνείο στη Λάρνακα με την εγγραφή του πιο παλιού εμπορικού σήματος που είναι «τα σπίρτα του Πετεβύνου».
Αρχή Σελίδας

Το 1921 δημιουργήθηκε ο δεύτερος Κλάδος των Προνομίων Ευρεσιτεχνίας – πάλιν στο Τελωνείο της Λάρνακας με την εγγραφή της πρώτης εφεύρεσης που ήταν ραπτομηχανές από την εταιρεία SINGER.
Αρχή Σελίδας

Το 1923 γράφτηκε η πρώτη αλλοδαπή Cyprus Mines Corporation στις 20/6/1923.
Αρχή Σελίδας

Το 1924 δημιουργήθηκε ο τρίτος και σπουδαιότερος κλάδος – των Εταιρειών – με την εγγραφή της πρώτης εταιρείας – της Λαικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ – πάλιν στο Τελωνείο στη Λάρνακα.

΄Ετσι δημιουργήθηκε ο πυρήνας του Τμήματος που το 1925 μεταφέρθηκε στο Τελωνείο της Αμμοχώστου.
Αρχή Σελίδας

Το 1929 δημιουργήθηκε ο τέταρτος κλάδος – του Τμήματος των Συνεταιρισμών & Εμπορικών Επωνυμιών – με την εγγραφή του πρώτου συνεταιρισμού CHM Theocharides & Co την 26/4/1929 και της πρώτης Εμπορικής Επωνυμίας D.A. Angeloudes την 3/5/1929.
Αρχή Σελίδας

Πολύ αργότερα το 1931 εκδόθηκε το πρώτο Διάταγμα Πτώχευσης στη Λευκωσία και έτσι δημιουργήθηκε το Τμήμα Πτωχεύσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Αρχή Σελίδας

Μετά τη δημιουργία του περί Συντεχνιών Νόμου το 1941 προστέθηκε στο Τμήμα του Επίσημου Παραλήπτη στο Ανώτατο Δικαστήριο και ο Κλάδος Συντεχνιών. Είχε αποφασιστεί τότε ότι ο ΄Εφορος Συντεχνιών δεν έπρεπε να υπάγεται στο Γραφείο Εργασίας, λόγω του ότι τα συμφέροντα του Εφόρου Συντεχνιών και του Γραφείου Εργασίας δυνατόν να μην είναι σύμφωνα, και γι’αυτό δεν θα έπρεπε να υπάγονται στο ίδιο Γραφείο.
Αρχή Σελίδας

΄Ετσι το 1942 δημιουργήθηκε το «Τμήμα Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Συντεχνιών» στο οποίο αργότερα το 1945 προστέθηκαν και οι Κλάδοι Εταιρειών, Συνεταιρισμών, Εμπορικών Επωνυμιών και Εμπορικών Σημάτων και Προνομίων Ευρεσιτεχνίας αφού αποσπάστηκαν από το Τμήμα Τελωνείου.
Αρχή Σελίδας

Το Τμήμα Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου υπάγεται από το 1960 στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Παρ’όλον που ο Κλάδος Πτωχεύσεων είναι ο νεότερος Κλάδος όπως φαίνεται από την ιστορική αναφορά για τη δημιουργία του Τμήματος, εντούτοις οι υπόλοιποι Κλάδοι προσαρτήστηκαν σ’αυτόν ιδίως γιατί βρισκόταν στη Λευκωσία και έτσι εξηγείται και γιατί το Τμήμα αρχικά ονομάστηκε Τμήμα Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου. Ο Κλάδος Εταιρειών είναι ο μεγαλύτερος Κλάδος του Τμήματος.

Το 1967 δημιουργήθηκε νέα νομοθεσία Περί Ασφαλιστικών Εταιρειών και έτσι ο Κλάδος Ασφαλιστικών Εταιρειών αποσπάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Από τότε παρ’ όλον ότι οι Ασφαλιστικές Εταιρείες εξακολουθούν να εγγράφονται και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, εγγράφονται και στο Γραφείο του Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών ο οποίος έχει και την ευθύνη για την εφαρμογή του Περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου.
Αρχή Σελίδας

Περίπου δύο χρόνια αργότερα ο Κλάδος Συντεχνιών προσαρτήστηκε στο Υπουργείο Εργασίας.
Αρχή Σελίδας

Μετά την απόσπαση των δύο αυτών Κλάδων το Τμήμα έχει παραμείνει όπως είναι σήμερα και το 1990 μετονομάστηκε σε “Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη”.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση