Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη


Εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ

1.Ο Περί της Σύμβασης της Βέρνης για τη Διεθνή Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών ΄Εργων Κυρωτικός Νόμος 86/1979.
2.Ο Περί της Οικουμενικής Σύμβασης για το δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κυρωτικός Νόμος 51/1990.
3.Ο Περί Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πνευματική Ιδιοκτησία και συναφή δικαιώματα που διέπουν τη Διασυνοριακή Δορυφορική Τηλεόραση Κυρωτικός Νόμος 29(ΙΙΙ)/1995.
4.Ο Περί της Σύμβασης της Ρώμης για την προστασία των Εκτελεστών, Παραγωγών Φωνογραμμάτων και Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών Κυρωτικός Νόμος 14(ΙΙΙ)/1999.
5.Ο Περί της Σύμβασης της Γενεύης για την Προστασία των Παραγωγών Φωνογραμμάτων Εναντίον της Μη Εξουσιοδοτημένης Αντιγραφής των Φωνογραμμάτων τους Κυρωτικός Νόμος 21(ΙΙΙ)/1992.
6.Ο Περί της Συνθήκης για το Δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων Κυρωτικός Νόμος 12(ΙΙΙ)/1996.
7.Ο Περί του Γύρου της Ουρουγουάης (TRIPS) Κυρωτικός Νόμος 16(ΙΙΙ)/1995.
8.Οι Περί της Διεθνούς Σύμβασης του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κυρωτικοί Νόμοι 63/1965 και 66/1983.
9.Ο Περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Κυρωτικός Νόμος 26(ΙΙΙ)/1997.
10.Ο Περί της Συνθήκης Συνεργασίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Κυρωτικός Νόμος 27(ΙΙΙ)/1997.
11.Ο Περί της Συμφωνίας της Μαδρίτης αναφορικά με την Διεθνή Εγγραφή Σημάτων Κυρωτικός Νόμος 3(ΙΙΙ)/2003. Ο Περί του Πρωτοκόλου της Συμφωνίας της Μαδρίτης αναφορικά με τη διεθνή εγγραφή Σημάτων, Κυρωτικός Νόμος 4(ΙΙΙ)/2003.
12.Ο Περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία και Συναφείς Δηλώσεις Κυρωτικός Νόμος του 2002, 23(ΙΙΙ)/2002.
13.Ο Περί της Σύμβασης που εγκαθιδρύει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κυρωτικός Νόμος 36/1984.
14.Ο Περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Ανταλλαγή Προγραμμάτων μέσω Τηλεοπτικών Ταινιών Κυρωτικός Νόμος 83/1969.
15.Ο Περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Παρεμπόδιση Μετάδοσης Εκπομπών από Σταθμούς εκτός της Εθνικής Επικράτειας Κυρωτικός Νόμος 36/1971.
16.Ο Περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την Πνευματική Ιδιοκτησία Κυρωτικός Νόμος 23(ΙΙΙ)/2002 (Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Βέρνης).
17.Ο Περί της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τις Εκτελέσεις και τα Φωνογράμματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2004, Ν. 37(ΙΙΙ)/2004.
18.Ο Περί της Συνθήκης της Ναϊρόμπης για την Προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου Κυρωτικός Νόμος του 1985, Ν.9/1985.


Η ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.Οι ακόλουθοι τροποποιητικοί νόμοι έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε εναρμόνιση με αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες στο Εταιρικό Δίκαιο:

(α) Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 (Νόμος 2(Ι)/2000) με ισχύ από 21.1.2000 για την εισαγωγή στην Κύπρο των μονομελών εταιρειών.


(β)Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000 (151(Ι)/2000) με ισχύ από 17.11.2000 που εισάγει κυρίως νέες διατάξεις ως προς την εγκυρότητα των συναλλαγών των εταιρειών και ως προς τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στα επίσημα έγγραφα των εταιρειών.


(γ)Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001, Νόμος 76(Ι) του 2001 με ισχύ από 4.5.2001. Ο Νόμος αυτός προνοεί για ένα νέο σύστημα πιστοποίησης των ελεγκτών των εταιρειών και παράλληλα προβλέπει για την διαδικασία αναγνώρισης των Σωμάτων Λογιστών και την χορήγηση έγκρισης σε ελεγκτές με ξένα προσόντα, καθώς και την αναγνώριση των εταιρειών λογιστών από το Υπουργικό Συμβούλιο.


(δ)Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003, Νόμος 70(1)/2003 με ισχύ από 11/7/2003. Ο Νόμος αυτός αφορά τις δημόσιες εταιρείες, τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταρειών και τις αλλοδαπές εταρείες.


(ε)Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003, Νόμος 167(1)/2003 με ισχύ από 31/10/2003. Ο Νόμος αυτός προνοεί για το λογιστικό σύστημα των εταιρειών, την τήρηση λογαριασμών και για την ενιαία τήρηση λογαριασμών σε περιπτώσεις ομάδων εταιρειών.


(στ)

Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, Νόμος 98(1)/2006 που αφορά την εισαγωγή του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.


(ζ)Ο Περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2006, Νόμος 124(1)/2006 που αφορά τη μεταφορά της έδρας εταιρείας από και προς την Κύπρο.


2.Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Κατάχρηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών στη Συναλλαγή Μετοχών έχει επικυρωθεί από τη Δημοκρατία στις 18/6/1993, Ν.16(ΙΙΙ)/93.

Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

1.Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση πάνω σε ορισμένες Διεθνείς πτυχές της Πτώχευσης έχει επικυρωθεί στις 10/12/93, Ν. 36(ΙΙΙ)/93.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1.Ο Περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000, 176(Ι)/2000.
2.Ο Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000, 153(Ι)/2000.
3.Ο Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, 163(Ι)/2002.
4.Ο Περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002, 128(Ι)/2002.
5.Ο Περί Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμος του 2002, 4(Ι)/2002.
6.Ο Περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Ημιαγωγών Νόμος του 2002, 5(Ι)/2002.
7.Ο Περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων των Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2006, 139(Ι)/2006.
8.Ο Περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004, 128(Ι)/2004.
9.Ο Περί Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμος του 2004, 21(1)/2004.
10.Ο Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός Νόμος του 2006, Ν.123(Ι)/2006.
11.Ο Περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, Νόμος 119(Ι) του 2006.
12.Ο Περί της Νομικής Προστασίας των Τοπογραφιών Προϊόντων Ημιαγωγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, Νόμος 120(Ι)/2006.
13.Ο Περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, Νόμος 121(Ι)/2006.
14.Ο Περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006, Νόμος 122(Ι)/2006.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση