Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Αγορά υπηρεσιών από άνεργους με πτυχίο μηχανικής και λόγιστικής για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Α.Π.Ε. και ΕΞ.Ε. - Προκαταρτικός ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων


H Επιτροπή Αξιολόγησης του πιο πάνω Διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΕ και ΕΞΕ/ 01/19), αναρτά σήμερα 17/10/2019 τον 1ος προκαταρτικός ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού:

Με την ανάρτηση του (1ου) προκαταρτικού καταλόγου, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 12:00 π.μ. της Δευτέρας 21/10/2019 να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη, όπως:

  1. ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της αίτησης τους
  2. ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της αίτησής τους
  3. ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων από μέρους τους στοιχείων/εγγράφων.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι δεν έχουν το δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινήσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:
  • να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση myapp@mcit.gov.cy
  • να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα,
  • να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ενιστάμενου,
  • να αφορούν τη μοριοδότηση του ενιστάμενου και όχι τη μοριοδότηση άλλου.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, θα καταρτίζει (2ο) αναθεωρημένο κατάλογο, τον οποίο θα υποβάλλει στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε για έγκριση.

Με την έγκριση του Αρμοδίου Οργάνου, o (2ος) αναθεωρημένος ενιαίος κατάλογος τελικής κατάταξης υποψηφίων αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για ενημέρωση των υποψηφίων.

Τονίζεται ότι η -σύμφωνα με την παράγραφο 12 του Μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού- η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση τα κατά δήλωση στοιχεία των υποβληθέντων αιτήσεων και θα υπόκειται σε έλεγχο και επαλήθευση πριν την πρόσκληση ανάθεσης ή/και κατά την ανάθεση συμβάσεων ανά δικαιούχο καταλόγου, όπως καθορίζεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β - (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ).Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠροκαταρτικός κατάλ τελικής κατάταξης υποψηφίων.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr