Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2017


Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 για μερική εναρμόνισή τους με την οδηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:


1) το Άρθρο 37 Παράγραφος 12 της οδηγίας, που εκ παραδρομής δεν μεταφέρθηκε στον εναρμονιστικό Νόμο 211(Ι)/2012, και


2) το Άρθρο 3 Παράγραφος 3 Εδάφιο 2 της οδηγίας, ώστε να δίδεται το δικαίωμα σε επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας που ασκεί τη δραστηριότητα της προμήθειας ηλεκτρισμού, πέραν της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, να καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ως «ύστατος προμηθευτής».


Το νομοσχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 14 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2018.


Tυχόν σχόλια/ απόψεις θα πρέπει να υποβληθούν χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο και αποστέλλοντάς το στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή και αρ. φαξ που αναφέρονται σε αυτό, μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2018.


Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr