Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Ανακοινώσεις


Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού


Α. Αναθεώρηση Καταλόγων Α & Β του Σχεδίου
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει αναθεωρημένο κατάλογο των έργων που εντάσσονται στο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο Πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του αρ. 87.215, ημερομηνίας 3/4/2019 και ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στις 8/4/2019 - Κατάλογος Α.

Ανακοινώνεται επίσης αναθεωρημένος κατάλογος επιλαχόντων έργων που δύνανται να αντικαταστήσουν τα έργα του Καταλόγου Α, σε περίπτωση που ένα έργο του Καταλόγου Α αποτύχει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Σχεδίου – Κατάλογος Β.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση γίνεται κατόπιν διαπίστωσης ότι ο ΔΣΔ εκ παραδρομής αποδέχτηκε αιτήσεις για έργα που δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια από τη ΡΑΕΚ και επομένως δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο.


Β. Τροποποίηση της Παραγράφου 9.1 του Μέρους 9 (Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης) του Σχεδίου ώστε να συνάδει με την Παράγραφο 8.3.3 του Μέρους 8 (Διαδικασία Επιλογής των Έργων και Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης ) του Σχεδίου
Με Απόφαση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δυνάμει της Παραγράφου 13.5 του Σχεδίου, η Παράγραφος 9.1 του Μέρους 9 (Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «από την ημερομηνία αποδοχής των προκαταρτικών όρων και την υποβολή αίτησης έκδοσης τελικών όρων σύνδεσης» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης».


Γ. Δημοσίευση του Προτύπου Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης σύμφωνα με την Παράγραφο 9.1 του Μέρους 9 (Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης) του Σχεδίου
Με την παρούσα δημοσιεύεται το Πρότυπο Εγγυητικής Επιστολής Πιστής Εκτέλεσης το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης των έργων που έχουν επιλεγεί με το δίκτυο διανομής ή μεταφοράς σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους 9 του Σχεδίου.Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α v2.0.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β v2.0.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρότυπο Εγγυητικής Πιστής Εκτέλεσης.pdf

Σχέδια Χορηγιών

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr