Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ενέργειας

Σχέδια Χορηγιών
Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στις 8 Οκτωβρίου 2018 αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει τουλάχιστον 2400 εγκαταστάσεις θερμομόνωσης οροφής. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 25% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε κατοικία δύναται να ανέλθει στα €1,250.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ στην ακόλουθη διεύθυνση:
       ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞ.Ε
       Ανδρέα Αραούζου 13-15,
       5ος Όροφος, 1076, Λευκωσία.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στην πιο πάνω διεύθυνση σε εργάσιμες ημέρες ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒΤ μεταξύ των ωρών 12:00πμ και 14:00μμ.

Κατά την αξιολόγηση, προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί το Σχέδιο και τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στη σελίδα αυτή.


Στοιχεία Επικοινωνίας : 
22409361, 22409380, 22409445
,

Επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ΚΔΠ 423/2015 περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποίηση του Πέμπτου Παραρτήματος) Διάταγμα του 2015 και της Ερμηνευτικής Εγκύκλιος 199 ημερ. 29/12/2015 του Τμήματος Φορολογίας, στις περιπτώσεις όπου μαζί με την θερμομόνωση οροφής μίας κατοικίας γίνει και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, εφόσον τα υλικά (για το φωτοβολταϊκό σύστημα και την θερμομόνωση) στο σύνολο της ανακαίνισης από ένα εργολάβο, αποτελούν λιγότερο από το 50% της συνολικής αξίας των εργασιών ανακαίνισης, τότε ο αιτητής μπορεί να επωφεληθεί τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 5% και στις υπηρεσίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Σχετικά αρχεία: 


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Σχέδιο θερμομόνωσης οροφών.pdf
PDF
Eksousiodotisi FIMAS.PDF
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ανακοίνωση εφαρμογής Σχεδίου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Αρχείο_U-value Calculator.xls
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Έντυπο_Αίτησης για Θερμομόνωση Οροφής v2.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
Υπόδειγμα συμπληρωμένου Εντύπου Αίτησης.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Συγκατάθεση Ιδιοκτήτη Κατοικίας.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΤΦ μρ αρ 199 29Δεκ2015.pdf

- Παραδείγματα Θερμομόνωσης Οροφών

Σχέδια Χορηγιών

Σχέδιο Θερμομονώσης Οροφών

Σχεδίο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες.

Απαιτήσεις Προιόντων 

Μητρώα

Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Facebook Gr

Twitter-Gr