Κυπριακή Δημοκρατία

Νέα/Ανακοινώσεις

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΔΑΟ) - Κριτήρια για αίτηση ΔΑΟ


Για να μπορεί να υποβάλει κάποιος αίτηση για την απαλλαγή οφειλών μέχρι €25,000 πρέπει να πληροί μεταξύ άλλων τα πιο κάτω κριτήρια:

1. Το μηνιαίο καθαρό του εισόδημα, μετά την αφαίρεση των λογικών εξόδων διαβίωσης να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.

2. Τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης ακίνητης περιουσίας (ανεξάρτητα αν είναι υποθηκευμένη για χρέος μεγαλύτερο από την αξία του ακινήτου), να μην υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €1,000.

3. Πέραν των πιο πάνω, μπορεί να έχει όχημα αξίας μέχρι €4,000, ως και τα απαραίτητα για την εργασία του εργαλεία ή άλλο εξοπλισμό συνολικής αξίας που να μην υπερβαίνει τις €6,000.

4. Ο χρεώστης να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή να μην βρίσκεται σε εφαρμογή άλλο σχέδιο αναδιάρθρωσης.


5. Η συνήθης διαμονή του να βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.


Περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στον "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΔΑΟ 1".