Κυπριακή Δημοκρατία

Διασύνδεση των Μητρώων Αφερεγγυότητας - Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου

Αρετή Χαραλάμπους
Λειτουργός Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας/ Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τηλ. 22458576
e-mail: acharalambous@drcor.mcit.gov.cy