Διεύθυνση: Γωνία Γερασίμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου 19, 1075
Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22466510
Τηλεομοιότυπο: 22466583
email: insolvencyinfo@drcor.mcit.gov.cy

Υπουργείο Ενέργειας, Εμποριού, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου
Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοικονομικής Φύσης