Ανακοινώσεις


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας - Πίνακες Κατάταξης - 22/02/2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 (4) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 [Ν.70(Ι)/2016], τους τελικούς κατάλογους των αιτητών, με σειρά κατάταξης, για τη πλήρωση των τριών (3) Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Στους κατάλογους δεν περιλαμβάνονται αιτητές που επέδειξαν ενδιαφέρον να απασχοληθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, αλλά, δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας αρ. γνωστοποίησης 17 και ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, έχει γίνει κατάταξη με βάση το βαθμό του πανεπιστημιακού διπλώματος. Σε περιπτώσεις περαιτέρω ισοβαθμίας, η τελική επιλογή/ κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με κλήρωση.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να σταλούν μέσω του τηλεομοιότυπου 22867253 ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (erousou@mcit.gov.cy) όχι αργότερα από τις 08 Μαρτίου 2019.

Πίνακας Κατάταξης για τις θέσεις με ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων
Α/Α
ΑΔΤ
Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
Μονάδες βάσει βαθμού πανεπιστημιακού διπλώματος (για ισοψηφία)
1
1354119
4
4
2
875482
4
4
3
734850
4
3
4
856817
1
-

Πίνακας Κατάταξης για τη θέση με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική
Α/Α
ΑΔΤ
Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης
Μονάδες βάσει βαθμού πανεπιστημιακού διπλώματος (για ισοψηφία)
1
833162
0
4
2
962139
0
4
3
1011931
0
4
4
767235
0
4
5
868363
0
4
6
942446
0
4
7
967524
0
3Σχετικά Αρχεία:

Ανακοίνωση για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου_Πίνακες Κατάταξης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 441,68Kb)