English | Turkçe
Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΥπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Αναζήτηση: Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
English

ΕκτύπωσηΕκτύπωση


Προκήρυξη 2 θέσεων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες
17/02/2017
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ζητά να προσλάβει 2 άτομα για τη θέση Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλες. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας του επιτόπιου προσωπικού των διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ακολουθώντας το σύνδεσμο:
1. Μισθοδοσία:
Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται σε €56.050 περιλαμβανομένου 13ου μισθού. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις ή οποιαδήποτε άλλη εισφορά, η οποία επιβάλλεται από την επιτόπια νομοθεσία.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

I. Εκπροσωπεί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων, σε ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές επιτροπές.
II. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει σχετικές μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
III. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών:
Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικές Επιστήμες, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλάδοι Μηχανικής Επιστήμης.

(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

II. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
III. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

(Σημ.: Για την τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας, θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/6F96A2FCC2E11F9AC2257BDC00311B38?OpenDocument).

IV. Μεταπτυχιακή πείρα σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
V. Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
VI. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
VII. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην Παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα αποτελεί πλεονέκτημα.


4. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών

Προσόντα
Μονάδες
Επεξηγήσεις
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην Παράγραφο 3(Ι) της προκήρυξης ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών.

Βαθμολογείται ο πιο ψηλός τίτλος.
1
Μάστερ
Ανώτατο όριο 1 μονάδα για οποιονδήποτε αριθμό μεταπτυχιακών σχετικών
2
Διδακτορικό
Ανώτατο όριο 2 μονάδες για οποιοδήποτε αριθμό διδακτορικών
2
Μεταπτυχιακή πείρα σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες.
1-6
1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τις 6 μονάδες
3
Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
1
Προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Βαρύτητα της πιο πάνω μοριοδότησης: 60% επί της τελικής βαθμολογίας.

Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 40% επί της τελικής βαθμολογίας.

(Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας (τελική βαθμολογία) υποψηφίων μετά από την προφορική εξέταση, θα γίνει κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.
β) Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα καταρτιστεί, θα έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία καταρτισμού του).

5. Επιλεξιμότητα
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Διοίκηση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα τηλέφωνα 22867321 και 22867240.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (www.mcit.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.α.). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 6/3/2017 στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Ανδρέα Αραούζου 6
1421 Λευκωσία
Αρ. Φακ.: Υ.Ε.Ε.Β.Τ. 15.6.5.1/8Ε© 2016 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού