Ανακοινώσεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Επιχορηγήσεις σε ΜμΕ για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών - 14/02/2019

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος ASB και αφορά τη συγχρηματοδότηση του κόστους αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από 30 κυπριακές ΜμΕ, προς κάλυψη των επιχειρηματικών τους αναγκών. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται από τοπικές συμβουλευτικές εταιρείες.
Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας (κατά σειρά υποβολής της αίτησης και εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και έγκρισης της επιχορήγησης).
Η έγκριση χρηματοδότησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της ΕΤΑΑ.
Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Μαρτίου 2019.
Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΤΑΑ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:knowhowcyprus@ebrd.com και filipova@ebrd.com.


Σχετικά Αρχεία:

ASB Facility in Cyprus_Call for Interest_Final_Greek_21.02.2019.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 2570,11Kb)