Ανακοινώσεις


Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας - 11/01/2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. Οι θέσεις αφορούν δύο (2) Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων και ένα (1) Εργοδοτούμενο Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική.

Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι για 12 μήνες και δύναται να παραχωρείται δικαίωμα ανανέωσης σε ετήσια βάση μέχρι το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (31/12/2023) εφόσον κατά την αξιολόγηση τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου N.70(I)/2016.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 28/01/2019, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη παρούσα προκήρυξη, όπως τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτητών και το ειδικό έντυπο αίτησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία.


Σχετικά Αρχεία:

Έντυπο Αίτησης- Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνου.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 407,36Kb)

Προκήρυξη-Εργοδοτούμενοι Ορισμένου Χρόνοι.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 536,52Kb)

Ανακοίνωση για Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου ΥΕΕΒ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 423,82Kb)