Ανακοινώσεις


ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - 31/12/2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει
την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του «Σχεδίου Χορηγιών για
Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων,
Υπηρεσιών και Διεργασιών» το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη»
κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας
και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και Καινοτομίας».
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων και νεοσύστατων
επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να
διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην
παραγωγή των προϊόντων τους.
Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή
χρηματοδοτικών ενισχύσεων.
Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την προκήρυξη αυτή ανέρχεται
στα €10εκατομμύρια ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέρχεται στα €18εκ.

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο
ανέρχονται σε :
- 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην
κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €50.000
ανά επιχείρηση και ένταση ενίσχυσης 80%.
- 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην
κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις €250.000
ανά επιχείρηση και μέγιστη ένταση ενίσχυσης 60%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (στον οποίο
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες) και τα Έντυπα της Αίτησεων από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου www.mcit.gov.cy στην κατηγορία Υπηρεσία Τεχνολογίας – Βιομηχανικές
Εφαρμογές–Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας 2014.

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/640363631A687F1DC2257DC1002A9A20?OpenDocument

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2015. Το
Σχέδιο ή μέρος του δύναται να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή αντικατασταθεί με άλλο Σχέδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους
αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα: 22409393, 22409367, 22409370,
22409371, 22409312.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ