Ανακοινώσεις


Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων - 21/05/2020

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας, επιθυμεί να πληροφορήσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι έχει εκδοθεί η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων που ετοιμάστηκε βάσει της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η Στρατηγική έχει στόχο να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για ισχυρότερη δράση στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i. Επισκόπηση του εθνικού κτιριακού δυναμικού.
ii. Τον προσδιορισμό οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με τον τύπο κτιρίου και την κλιματική ζώνη.
iii. Πολιτικές και δράσεις για την τόνωση οικονομικώς αποδοτικής από άποψη κόστους ριζικής ανακαίνισης κτιρίων.
iv. Επισκόπηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν τα τμήματα του εθνικού κτιριακού δυναμικού που παρουσιάζουν τις χειρότερες επιδόσεις και περιγραφή εθνικών δράσεων που συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας.
v. Πολιτικές και δράσεις που αφορούν όλα τα δημόσια κτίρια.
vi. Επισκόπηση των εθνικών πρωτοβουλιών για την προώθηση έξυπνων τεχνολογιών και καλά διασυνδεδεμένων κτιρίων και κοινοτήτων, καθώς και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης στον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
vii. Τεκμηριωμένη εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και του γενικότερου οφέλους.
viii. Χάρτη πορείας με μέτρα και μετρήσιμους εθνικούς δείκτες προόδου στον τομέα της ανακαίνισης κτιρίων.

Το κείμενο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα εδώ.