Ανακοινώσεις


Μέτρα Ευρωπαικής Επιτροπής για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 - 05/05/2020

Η κοινή απάντηση για αντιμετώπιση του ιού COVID-19:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Ερωτήσεις/απαντήσεις για βοήθεια στην αύξηση παραγωγής ασφαλούς ιατρικού εξοπλισμού:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558

Ευρωπαικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή ιατρικών προμηθειών και προστατευτικού εξοπλισμού: https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_en.htm