Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση – Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμοί του 2020» - 12/06/2020

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 12/6/2020 μέχρι τις 13/7/2020 θα διεξαχθεί Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Λειτουργία της Αγοράς Φυσικού Αερίου για το διάστημα ισχύος παρεκκλίσεων) Κανονισμοί του 2020».

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφαση του με Αρ. 87.649 ημερομηνίας 5/6/2019 και ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 44(2) των περί ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2018 («Νόμος») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παρέκκλιση από την εφαρμογή ορισμένων άρθρων του Νόμου για το διάστημα ισχύος της αναδυόμενης αγοράς ή μέχρι τη λήψη απόφασης για τερματισμό των παρεκκλίσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 44(5) του Νόμου, στην περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει παρέκκλιση δυνάμει του άρθρου 44(2), το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την Λειτουργία της αγοράς Φυσικού Αερίου για όσο χρόνο ισχύουν οι εν λόγω παρεκκλίσεις.

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13/7/2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις διευθύνσεις ηλ. ταχ. ckarapitta@mcit.gov.cy, akalaika@mcit.gov.cy και mchandriotis@mcit.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:

Έντυπο_Σχολιασμού_Διαβούλευσης.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 17,68Kb)

Καν_αγοράς ΦΑ_περίοδος_παρεκκλίσεων_δημ_διαβούλ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 139,63Kb)