Ανακοινώσεις


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Νόμος που τροποποιεί τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014 (Αρ. 2)» και του προσχεδίου των κανονισμών με τίτλο: «οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019» - 24/10/2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας δημοσιεύει τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργήθηκε επί του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τους περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμους του 2003 μέχρι 2014 (Αρ. 2)» καθώς και του προσχεδίου κανονισμών με τίτλο «οι περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Συνδρομές Μελών του ΚΟΔΑΠ) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019».