Ανακοινώσεις


Δημόσια Διαβούλευση – Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» - 08/05/2020

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι από τις 8/5/2020 μέχρι τις 8/6/2020 θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020».

Σκοπός της Νομοσχεδίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου».

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 8/6/2020, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο στις διευθύνσεις ηλ. ταχ. energyservice@mcit.gov.cy, ckarapitta@mcit.gov.cy και mchandriotis@mcit.gov.cy.