Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Σχέδια και Προγράμματα Ενίσχυσης
Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας (2015-1η πρόσκληση)


ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(21/07/2016/ΣΧ-NE)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της πρώτης προκήρυξης του Σχεδίου έληξε στις 11 Μαΐου 2015. Μετά την αρχειοθέτηση των αιτήσεων έχουν αποσταλεί σχετικές επιστολές σε όλους/ες τους/ις ενδιαφερόμενους/ες που έχουν υποβάλει αίτηση. Στην συνεχεία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε αίτησης και η αποστολή επιστολής για προσκόμιση ελλειπόντων στοιχείων και εγγράφων. Η επιστολή αυτή αποστέλλεται μόνο για τις αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση τους στοιχεία.

Η σειρά που ακολουθείται για τον αρχικό έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων των αιτήσεων καθορίζεται με βάση την ημερομηνία υποβολής και τον αύξοντα αριθμό που έχει δοθεί σε κάθε αίτηση. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση τους γίνεται με βάση την ημερομηνία που κάθε αίτηση συμπληρώνεται πλήρως δηλαδή, είτε την ημερομηνία που θα διαπιστωθεί ότι η αίτηση υποβλήθηκε και είναι πλήρης, είτε την ημερομηνία που ο αιτητής προσκομίσει όλες τις πληροφορίες και παραστατικά όπως του έχουν ζητηθεί. Ωστόσο, για σκοπούς άμεσης απορρόφησης πόρων προτεραιότητα, όσο αφορά τη σειρά αξιολόγησης μόνο, έχει δοθεί σε όσους νέους και νέες υλοποίησαν ή ξεκίνησαν να υλοποιούν το επενδυτικό τους έργο (σε ποσοστό 30% και άνω).

Για το σκοπό αυτό έχει σταλεί στους ενδιαφερόμενους σχετική ανακοίνωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), για ενημέρωση και υποβολή του συγκεκριμένου Εντύπου. Επιπρόσθετα, για όσους αιτητές δεν έχουν παραλάβει το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, η εν λόγω ανακοίνωση μαζί με το Έντυπο έχει αναρτηθεί (στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με βάση σχετική πρόνοια του Οδηγού του Σχεδίου (παρ.11.2 και 11.3) οι προτάσεις που τελικά θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα είναι αυτές με τη ψηλότερη βαθμολογία, ακολουθώντας τον κατάλογο των υποψηφίων για ένταξη τους στο Σχέδιο, μέχρι εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της προκήρυξης.

Το ΥΕΕΒΤ για σκοπούς επίσπευσης της διαδικασίας παραχώρησης εγκρίσεων και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (Διαχειριστική Αρχή) έχει προβεί σε τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας έτσι ώστε σε πρώτη φάση να εγκρίνονται όσες προτάσεις εξασφαλίσουν βαθμολογία ίση ή και μεγαλύτερη των 75 εκατοστιαίων μονάδων. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτής και την εμπειρία προηγούμενων προκηρύξεων οι προτάσεις που εξασφαλίζουν βαθμολογία μεγαλύτερη των 75 εκατοστιαίων μονάδων εντάσσονται στο Σχέδιο.

Η πρώτη ομάδα των αιτήσεων που εγκρίθηκαν με βάση την πιο πάνω τροποποίηση περιλαμβάνει 84 αιτητές οι οποίοι έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά. Με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης όλων των αιτήσεων θα καταρτιστεί ο τελικός κατάλογος με τις σχετικές βαθμολογίες και στο Σχέδιο θα ενταχθούν όσες προτάσεις εξασφαλίζουν τη ψηλότερη βαθμολογία μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για εύκολη πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται στην αξιολόγηση των αιτήσεων επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο φαίνονται τα διάφορα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου χρειάζονται επιπρόσθετα στοιχεία, διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις αιτήσεις γίνεται επικοινωνία (γραπτώς ή/και προφορικώς), Λειτουργού της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με τους συγκεκριμένους αιτητές. Ως εκ τούτου, ο αιτητές θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα την Υπηρεσία για οποιαδήποτε διαφοροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους.

Στάδια υλοποίησης του Σχεδίου
1.Δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων.
2.Υποβολή αιτήσεων (μέχρι τις 11 Μαΐου 2015).
3.Παραλαβή αιτήσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) και αποστολή επιστολών παραλαβής στους/τις αιτητές/αιτήτριες.
4.Αρχική εξέταση όλων των αιτήσεων (Παράρτημα ΙΙ του Οδηγού του Σχεδίου). Σε αυτό το στάδιο, το ΥΕΕΒ&Τ προβαίνει στον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, της επιλεξιμότητας, της κανονικότητας και της πληρότητας του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε αίτησης. Εάν κατά τον έλεγχο προκύψουν ελλείψεις στοιχείων ή εγγράφων αποστέλλεται σχετική επιστολή και ο/οι αιτητής/ές θα πρέπει να τα παρουσιάσει/ουν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής.
5.Τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων που είναι πλήρεις από την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και ετοιμασία τους για την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
6.Διευθέτησης συνέντευξης των αιτητών με την Αρμόδια Επιτροπή Βαθμολόγηση.
7.Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Βαθμολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του Σχεδίου (Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του Σχεδίου).
Ακολουθεί:
8.Ετοιμασία καταλόγου με τις αιτήσεις που έχουν αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή κατά την συγκεκριμένη περίοδο και επικύρωση από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Στο Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν αιτήσεις που εξασφαλίζουν την ψηλότερη βαθμολογία μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου ποσού, ενώ προτάσεις που εξασφαλίζουν βαθμολογία μικρότερη των 60 εκατοστιαίων μονάδων (%) απορρίπτονται.
9.Ενημέρωση των αιτητών για την έγκριση ή όχι της αίτησης τους και υπογραφή Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης με όσους εγκριθούν και πληρούν το σχετικό κριτήριο της χρηματοδότησης του επενδυτικού τους έργου (παράγραφος 8(β) του Οδηγού του Σχεδίου).
10.Υποβολή αιτήματος πληρωμής σύμφωνα με την παράγραφο 14 του Οδηγού του Σχεδίου ή και αιτήματος Αναδιάρθρωσης του προϋπολογισμού της υποβληθείσας πρότασης πριν την καταβολή της χορηγίας στα πλαίσια της Β’ Φάσης (παράγραφος 10.6 του Οδηγού του Σχεδίου).


Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε την Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης και τα έγγραφα (Παραρτήματα) για δικαιούχους (αιτητές που έλαβαν επιστολή έγκρισης).
Αρχείο Acrobat Reader ODHGOS_SXEDIOU_NE_2015-1.pdf
Αρχείο Acrobat Reader 1_ENTYPO_AITHSHS_NE2015.pdf
Αρχείο Word Enimerotiko_Entipo_orimotitas_NE_1.doc
Αρχείο Acrobat Reader ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ_ΝΕ_2015_1.pdf
ocx 1_ENTYPO_AITHSHS_NE2015(sample).docx
Αρχείο Acrobat Reader ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ.pdf


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση


File Attachment Icon
ODHGOS_SXEDIOU_NE_2015-1.pdf