Νομοθεσία


Νόμος 4/1977 - Ο περί Ρυμίσεως Μαρίνων Νόμος του 1977 -Τον Νόμο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.