Ανακοινώσεις


Ακύρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες - 20/05/2019

Η Υπηρεσία Ενέργειας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και του κατ ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.665/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες, ανακοινώνει τα παρακάτω:

1. Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπόθεση με αριθμό T544/13 RENV, έλαβε στις 8/11/2018 απόφαση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 18/1/2019, για ακύρωση του κατ’ εξουσιοδότηση Kανονισμού (ΕΕ) 665/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, ο οποίος συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας από ηλεκτρικές σκούπες. Η σχετική απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας στο www.energy.gov.cy.

2. Δεδομένης της πιο πάνω απόφασης, οι απαιτήσεις για την ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών σκουπών έχουν ακυρωθεί/καταργηθεί σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συναφώς, σε συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου, η ενεργειακή σήμανση στις ηλεκτρικές σκούπες είναι άκυρη και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της. Επίσης, απαγορεύεται η διάθεση του δελτίου προϊόντος (product fiche) των ηλεκτρικών σκουπών.

3. Όλοι οι προμηθευτές, διανομείς, έμποροι που διαθέτουν ή κυκλοφορούν στην αγορά σε σημεία πώλησης ή σε πωλήσεις από απόσταση ή μέσω ιστοσελίδων του διαδικτύου ή σε έντυπες/ηλεκτρονικές διαφημίσεις θα πρέπει άμεσα να απομακρύνουν ή καλύψουν την ενεργειακή σήμανση από τις ηλεκτρικές σκούπες και να μην διαθέτουν το σχετικό δελτίο προϊόντος (product fiche). Οι προμηθευτές, διανομείς, έμποροι δεν επιτρέπεται να αναφέρουν την τάξη ενεργειακής απόδοσης των ηλεκτρικών σκουπών και το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης της σήμανσης σε οπτικές διαφημίσεις ή σε άλλο τεχνικό διαφημιστικό υλικό.

4. Οι προμηθευτές δεν πρέπει να καταχωρούν στη βάση δεδομένων προϊόντων (product database) στο δημόσιο τμήμα (public part) και στο τμήμα συμμόρφωσης (compliance part) τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 και στο παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ηλεκτρικές σκούπες.

5. Επισημαίνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 666/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (σήμανση CE) για τις ηλεκτρικές σκούπες ισχύει κανονικά. Επίσης οι απαιτήσεις για την ενεργειακή σήμανση άλλων προϊόντων ισχύουν κανονικά.

6. Οι καταναλωτές καλούνται, όταν αγοράζουν ηλεκτρικές σκούπες, να βεβαιώνονται ότι δεν υπάρχει η ενεργειακή σήμανση ή, εάν εξακολουθεί να υπάρχει, να μην τη λαμβάνουν υπόψη αφού έχει καταργηθεί και είναι άκυρη. Επίσης να μη λαμβάνουν υπόψη το δελτίο προϊόντος (product fiche), σε περίπτωση που τους διατεθεί, καθώς επίσης θεωρείται άκυρο.

Περισσότερα εδώ