Ανακοινώσεις


Αναθεώρηση Τελών Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών - 09/01/2019

Η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι στις 21.12.2018 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 373/2018) και οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί έγιναν στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για αναθεώρηση των τελών που χρεώνει η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει. Τα εν λόγω τέλη, τα οποία περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς, αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και έχουν εγκριθεί από την Τεχνική Επιτροπή Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.

Οι υπό αναφορά Κανονισμοί βρίσκονται αναρτημένοι εδώ.