Ανακοινώσεις


Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων - Σχεδίων Ενίσχυσης Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (2η Πρόσκληση) - 04/04/2018
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


   ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

  Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 2η Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α) και την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2014 – 2020.

  Έχουν υποβληθεί 537 αιτήσεις για το Σχέδιο Νεανικής Επιχειρηματικότητας και 279 αιτήσεις για το Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και για τη χρηματοδότηση τους θα διατεθούν €6εκ. και €2εκ. αντίστοιχα.

  Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν για πρώτη φορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://fundingapps.mcit.gov.cy και σκοπός του Υπουργείου είναι η σύντμηση του χρόνου αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για καλύτερη εφαρμογή των Σχεδίων.

  Προβλέπεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσας προκήρυξης θα ανακοινωθούν το αργότερο σε έξι μήνες, μειώνοντας έτσι το συνολικό χρόνο αξιολόγησης των αιτήσεων κατά δέκα με δώδεκα μήνες σε σύγκριση με την προηγούμενη προκήρυξη.

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  03 Απριλίου 2018