Ανακοινώσεις


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: 1) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021 και 2) Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021 - 30/04/2020

Στο πλαίσιο εναρμόνισης (1) με την Οδηγία 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2019 σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ και (2) με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών, καταρτίστηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τα αντίστοιχα προσχέδια νομοσχεδίων με τίτλο «Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμος του 2021» και «Ο περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για την Προμήθεια Ψηφιακού Περιεχομένου και Ψηφιακών Υπηρεσιών Νόμος του 2021». Τα σχετικά κείμενα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου 2020 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Αγαπήνορος 2, Μέγαρο ΙΡΙΣ, Λευκωσία ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ccps@mcit.gov.cy, epapachristoforou@mcit.gov.cy και kmilikouri@mcit.gov.cy. Για περαιτέρω πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεσθε στην κα. Έλενα Παπαχριστοφόρου, τηλ. 22200904/22200900 και στην κα. Κατερίνα Μιλικούρη, τηλ. 22200908/22200900.

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.